تور جزیره

تور جزیره بیوک آدا
(پرنسس)

 بازدید از زیباترین جزیره اروپا

همراه با ترانسفر از هتل

کشتی

کالسکه سواری

نهار