تور کشتی تنگه بسفر

سفری بروی دریای مرمره

شامل شام

  نوشیدنی

خواننده

ترانسفر از هتل